چین

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
90 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام
تجارتگرام
85 درصد 0-3 توافقی ثبت سفارش

ترکمن

تجارتگرام
تجارتگرام
85 درصد 0-3 توافقی ثبت سفارش

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 90 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 85 درصد

دانه بندی : 0-3

قیمت : توافقی

ترکمن

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 85 درصد

دانه بندی : 0-3

قیمت : توافقی

021-22791943