کربن 65 درصد

کربن 95 درصد

کربن 85 درصد

فدک کیمیا امین
فدک کیمیا امین
10-20 وارداتی توافقی ثبت سفارش

کربن 60 درصد

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : زرند

قیمت : توافقی

رادآرون

رادآرون

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

رادآرون

رادآرون

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

ویوا پترو آسیا

ویوا پترو آسیا

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

قلیزاده

قلیزاده

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

ریتون پودر پارس

ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : 9,000

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

بازرگانی فروزنده

بازرگانی فروزنده

دانه بندی :

تولید کننده : زرند

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : کک سازان

قیمت : توافقی

شرکت معادن خاور

شرکت معادن خاور

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کوشا تجارت تیوا

کوشا تجارت تیوا

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

کربن 80 درصد

ریتون پودر پارس

ریتون پودر پارس

دانه بندی : 80 - 10

تولید کننده : داخلی

قیمت : 12,500

فدک کیمیا امین

فدک کیمیا امین

دانه بندی : 60-120

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

دانه بندی : 60-120

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آرین آیین سپاهان

آرین آیین سپاهان

دانه بندی : 10-30

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

کیان تجارت اکسیر

کیان تجارت اکسیر

دانه بندی : 10-30

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

توسعه تجارت کالادشت

توسعه تجارت کالادشت

دانه بندی : 80 - 10

تولید کننده : زرند

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

دانه بندی :

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

کربن 75 درصد

توسعه تجارت اریا توس

توسعه تجارت اریا توس

دانه بندی : 60-120

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

توسعه تجارت اریا توس

توسعه تجارت اریا توس

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

توسعه تجارت اریا توس

توسعه تجارت اریا توس

دانه بندی : 3-8

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

فدک کیمیا امین

فدک کیمیا امین

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

آریان فولاد شاهین شهر

آریان فولاد شاهین شهر

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تبسم سها

تبسم سها

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آرمان آلیاژ گلستان

آرمان آلیاژ گلستان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 90 درصد

فدک کیمیا امین

فدک کیمیا امین

دانه بندی : 80 - 10

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

پترو سامان آذر تتیس

پترو سامان آذر تتیس

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شرکت کارن بهار پارس

شرکت کارن بهار پارس

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

دانه بندی :

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

توسعه تجارت اریا توس

توسعه تجارت اریا توس

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 95 درصد

تجارت ارین

تجارت ارین

دانه بندی : 5-30

تولید کننده : ترکمن

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 85 درصد

فدک کیمیا امین

فدک کیمیا امین

دانه بندی : 10-20

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

021-22791943