کربن 60 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 65 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
0-5 داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 70 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
5-15 پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان توافقی ثبت سفارش

کربن 60 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

021-22791943