سایر

چین

ایران

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

عیار : +50 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

عیار : +40 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

آهن اطلس

آهن اطلس

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

داخلی

زرين تراز اشراق

زرين تراز اشراق

عیار :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

عیار :

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

zarnegar98

zarnegar98

عیار :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

عیار :

دانه بندی : 0-10

قیمت : توافقی

کارخانه کنسانتره سنگ آهن(هماتیت)/ شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان

کارخانه کنسانتره سنگ آهن(هماتیت)/ شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

فولاد یزد

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار :

دانه بندی : 0-10

قیمت : توافقی

شرکت ورنا تجارت اصفهان

شرکت ورنا تجارت اصفهان

عیار :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

انبار کنسانتره اشرفی

انبار کنسانتره اشرفی

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

عیار :

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

عیار :

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

021-22791943