×

فروشگاه ها ارتباط با ما

فولاد کبیر

مجموعـه شـرکت هـای کبیـر در سـال 1389 بـا تکیـه بـر لطـف پـروردگار و دانـش مهندسـین مجـرب تاسـیس گردید.عمـده فعالیـت ابتدایـی شـرکت تامیـن و توزیـع انـواع ورق فـولادی جهـت اسـتفاده در سـازه هـای سـاختمانی -سـقف ویال‌هـا و پوشـش سـوله هـا بـوده اسـت. پـس از آن نیـاز بـه نصـب و اجـرای سـقف‌هـا از جانـب مشـتریان تصمیـم مدیـران شـرکت بـر آن شـد کـه شـرکت عرشـه گسـترکبیر تاسـیس و درراسـتای نصـب سـقف هـای شـیروانی و عرشــه فــوالدی رضایــت مشــتریان را بدســت آورد و مشــتریان بتواننــد پکیــج کامــل از خریــد متریــال ونصــب ســقف هــا را در یــک زمــان بــه ســهولت انجــام دهنــد. پــس از آن بـا تاسـیس شـرکت سـازه گسـتر کبیـر بـا تصمیـم تیـم بازاریابـی شـرکت مقـرر شـد کـه جهـت تسـهیل و سـرعت در اجـرای پـروژه هـا از فنداسـیون و دیـوار حائـل تـا تولیـد و نصـب سـازه هـای سـبک فـوالدی در پـروژه هـا کـه مشـتریان بتواننـد آیتـم‌هـا‌ی سـازه‌ای بیشــتری را بــا یــک شــرکت بازرگانــی و ســاختمانی بــه ســهولت بــه ســرانجام برســانند