داخلی

کربن

سولفور

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
98 درصد 0.03 توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

سولفور : 0.03

قیمت : توافقی

021-22791943