فروسیلیس ایران (سمنان)

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

فروسیلیس ایران (سمنان)

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

دانه بندی : 10-60

سیلیس :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

دانه بندی : 0-3

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

دانه بندی : 3-10

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 3-10

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-3

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

کالا تجهیز آسیا

کالا تجهیز آسیا

دانه بندی : 3-10

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

برنا سپنتا الماس

برنا سپنتا الماس

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943