البرز شرقی

کربن

خاکستر

قیمت (تومان)

بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
60 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش

البرز شرقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943