پایان یافته ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

بار شامل تیر آهن نبشی ورق قوطی میلگرد که به قیمت ضایعات آهن میفروشن و 80درصد بار مصرفی هستند و 20درصد بقیه قراضه آهن هستند

محل تحویل :

تحویل در مبدا

مقدار موجودی کالا :

6000000 تن

شرایط پرداخت :

مدت دار

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

021-22791943