×

فروشگاه ها ارتباط با ما

شرکت بارمان تجارت ایستا

فعالیت اصلی شرکت بارمان تجارت ایستا در زنجیره تامین صنعت فولاد، اعم از خرید و فروش مواد اولیه و تامین مواد اولیه برای کوره های القایی است. شمش القایی (5SP 150*150 - 3SP 150*150) آهن اسفنجی - میلگرد کلاف - ورق سیاه اکسین - میلگرد مواد اولیه پتروشیمی (تتر - PTA و ... )

شرح خدمات

فعالیت اصلی شرکت بارمان تجارت ایستا در زنجیره تامین صنعت فولاد، اعم از خرید و فروش مواد اولیه و تامین مواد اولیه برای کوره های القایی است. شمش القایی (5SP 150*150 - 3SP 150*150) آهن اسفنجی - میلگرد کلاف - ورق سیاه اکسین - میلگرد مواد اولیه پتروشیمی (تتر - PTA و ... )