ابلاغ فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

سازمان ملّی استاندارد ایران: فهرست كالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

 

مقررات استاندارد اجباری کالاهای وارداتی

دفتر ارزیابی كیفیت كالاهای صادراتی و وارداتی در ابلاغیه پایین لیست کالاهای وارداتی و قوانین اجباری را اعلام کردند.

برای مشاهده فایل PDF ابلاغیه روی لینک کلیک کنید

 

ابلاغیه قانون واردات کالا

چند نمونه از بند های در این فایل در پایین اشاره شده است:

25 : بر اساس مفاد استاندارد ملی ایران شماره ،1446 انواع روغن حاصل از تفاله زیتون) پومیس( خام و پاالیش شده و مخلوط روغن تفاله زیتون پاالیش شده با سایر انواع روغن زیتون بکر ، قابل 
مصرف جهت خوراک انسان نمی باشد.
33 : به جهت كاهش زمان و هزینه در واردات مواد غذایی مورد نیاز كشور ، درخواست حذف بازرسی مبدا جهت محموله های مواد غذایی كه به صورت بسته بندی نهایی )نفوذ 
ناپذیر( برای عرضه به بازار وارد می گردند ، با تکمیل فرم تقاضای حذف بازرسی در مبدا و تایید مدیر كل استاندارد استان مربوط كه در آن گشایش اعتبار صورت گرفته است ، 
مطابق شرایط و ضوابط مربوطه ، قابل پذیرش می باشد.
:34 حذف گواهی بازرسی در مبدا برای محصوالت كشاورزی كه به صورت فله وارد می شوند امکان پذیر نمی باشد.
35 : انجام آزمون فلزات سنگین برای كلیه غالت وارداتی و سایر كاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری كه استاندارد ملی ایران به شماره 12968 جز مراجع الزامی استاندارد 
آن كاال اعالم گردیده است ، الزامی می باشد .
:36 انجام آزمون مایکوتوكسین ها برای كلیه غالت وارداتی و سایر كاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری كه استاندارد ملی ایران به شماره 5925 جز مراجع الزامی استاندارد 
آن كاال اعالم گردیده است ، الزامی می باشد .
:37 انجام آزمون ویژگی ها برای كلیه كنجاله های خوراک دام الزامی می باشد .
-52 به منظور بررسی عملکرد دستگاه های متولی درخصوص گسیختگی مخزن گاز كلر ) سیلندرها و مخازن گاز كلر ( می بایست فرایند كنترل كیفی آن بر اساس استاندارد 
ملی ایران به شماره 6591 "سیلندرها و مخازن گاز كلر-ویژگی های ساخت و روش آزمون" صورت پذیرد.

امتیازدهی به این مقاله (5.00)

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا شماره وارد کنید
021-22791943