نوع نشکن

کربن

تولید کننده

قیمت (تومان)

خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

نوع سفید

نوع داکتیل

نوع خاکستری

نوع کوره بلند

سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

نوع نشکن

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوع سفید

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نیازیان

نیازیان

کربن : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوع داکتیل

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوع خاکستری

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوع کوره بلند

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943