سایر

درصد مگنتیت

درصد آهن

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
10 تا 20 10 تا 20 توافقی ثبت سفارش

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

درصد مگنتیت : 10 تا 20

درصد آهن : 10 تا 20

قیمت : توافقی

021-22791943