سایر

نوع

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

ایران

شیخی
شیخی
دستریز توافقی ثبت سفارش

سایر

سرو کژال

سرو کژال

نوع : شرکتی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شمش الومینیوم فوق خالص

شمش الومینیوم فوق خالص

نوع :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

اخگر ذوب اصفهان

اخگر ذوب اصفهان

نوع : شرکتی

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شرکت فلزبام پایدار

شرکت فلزبام پایدار

نوع : شرکتی

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

داخلی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

نوع : دستریز

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ایران

شیخی

شیخی

نوع : دستریز

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943