متالورژی پودر خراسان

چین

متال ماهان
متال ماهان
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

تبریز

متال ماهان
متال ماهان
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

سایر

سرو کژال

سرو کژال

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

سرو کژال

سرو کژال

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بازرگانی آفتاب

بازرگانی آفتاب

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

باهو ران

باهو ران

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شمش الومینیوم فوق خالص

شمش الومینیوم فوق خالص

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

باهو ران

باهو ران

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

باهو ران

باهو ران

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

اخگر ذوب اصفهان

اخگر ذوب اصفهان

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شرکت فلزبام پایدار

شرکت فلزبام پایدار

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کیان صنعت توکان

کیان صنعت توکان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

چین

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

داخلی

پودر مدریک

پودر مدریک

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آلومینای ایران

گروه معدنی نوآوران کوهسار سدید(سهامی عام)

گروه معدنی نوآوران کوهسار سدید(سهامی عام)

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ایران

نورین کیمیا

نورین کیمیا

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شیخی

شیخی

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

چین

متال ماهان

متال ماهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تبریز

متال ماهان

متال ماهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943