کربن 80 درصد

خاکستر

تولید کننده

قیمت (تومان)

شرکت ریتون پودر پارس
شرکت ریتون پودر پارس
- 10 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
شرکت ریتون پودر پارس
شرکت ریتون پودر پارس
- 10 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
+ 25 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 85 درصد

کربن 60 درصد

کربن 65 درصد

کربن 70 درصد

کربن 75 درصد

سامان کاوش طبس
سامان کاوش طبس
+ 10 درصد چین توافقی ثبت سفارش

کربن 90 درصد

پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
- 10 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 55 درصد

بازرگانی فخار
بازرگانی فخار
+ 25 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 80 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

خاکستر : - 10 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

خاکستر : - 10 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

خاکستر : + 25 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 85 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

خاکستر : - 10 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

دانش قطعه ثمین

دانش قطعه ثمین

خاکستر :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 60 درصد

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

خاکستر :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

خاکستر : - 20 درصد

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

خاکستر : + 25 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 75 درصد

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

خاکستر : + 10 درصد

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 90 درصد

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

خاکستر : - 10 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 55 درصد

بازرگانی فخار

بازرگانی فخار

خاکستر : + 25 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943