چین

کربن

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

بازرگانی تجارتگرام
بازرگانی تجارتگرام
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام
تجارتگرام
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

ترکمن

تجارتگرام
تجارتگرام
97 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش

چین

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ترکمن

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

021-22791943