داخلی

کربن

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : 50,000

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : 52,000

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : 58,000

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

کربن : 80 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

کربن :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آرین آیین سپاهان

آرین آیین سپاهان

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

مانا مواد ذوب پارس پویا

مانا مواد ذوب پارس پویا

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چین

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ایلیا صنعت پتروآسیا

ایلیا صنعت پتروآسیا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

بیتا کیان

بیتا کیان

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

صدرا گداز

صدرا گداز

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

صدرا گداز

صدرا گداز

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چین

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

نیک آراد

نیک آراد

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

وارداتی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943