کربن 60 درصد

خاکستر

تولید کننده

قیمت (تومان)

بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
- 25 درصد البرز شرقی توافقی ثبت سفارش

کربن 65 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
+ 20 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 70 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
+ 25 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 80 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
+ 25 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 60 درصد

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

خاکستر : - 25 درصد

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

خاکستر : + 20 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

خاکستر : + 25 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 80 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

خاکستر : + 25 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943