کربن 60 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 85 درصد

کربن 75 درصد

کربن 50 درصد

کربن 60 درصد

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : شرکت سامان

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سنگواره کربن شرق

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : سنگواره کربن شرق

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

آژند زغال سنگ چمستان

آژند زغال سنگ چمستان

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 55 درصد

زغال سنگ حرارتی

زغال سنگ حرارتی

دانه بندی : 5-30

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

بازرگانی فخار

بازرگانی فخار

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شرکت معادن خاور

شرکت معادن خاور

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 80 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

دانه بندی : 5-30

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

مهندسین تامین پرتیکان

مهندسین تامین پرتیکان

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 85 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

دانش قطعه ثمین

دانش قطعه ثمین

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 75 درصد

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

دانه بندی :

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 50 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

021-22791943