کربن 85 درصد

کربن 50 درصد

کربن 55 درصد

توسعه تجارت اریا توس

توسعه تجارت اریا توس

دانه بندی : 60-120

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

دانه بندی :

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

دانه بندی :

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

دانه بندی :

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی : 10-30

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

زغال سنگ حرارتی

زغال سنگ حرارتی

دانه بندی : 5-30

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

بازرگانی فخار

بازرگانی فخار

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 60 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : شرکت سامان

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سنگواره کربن شرق

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : سنگواره کربن شرق

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

آژند زغال سنگ چمستان

آژند زغال سنگ چمستان

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

ماهور

ماهور

دانه بندی :

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

شخصی

شخصی

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

هوگو

هوگو

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

هوگو

هوگو

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

هوگو

هوگو

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

دانه بندی : 5-30

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

مهندسین تامین پرتیکان

مهندسین تامین پرتیکان

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 80 درصد

بازرگانی آریانا

بازرگانی آریانا

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

پترو سامان آذر تتیس

پترو سامان آذر تتیس

دانه بندی :

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

آریان فولاد شاهین شهر

آریان فولاد شاهین شهر

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شرکت معادن خاور

شرکت معادن خاور

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 75 درصد

آریان فولاد شاهین شهر

آریان فولاد شاهین شهر

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

معدن تجارت افرا

معدن تجارت افرا

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

دانه بندی :

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 90 درصد

ریتون پودر پارس

ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : داخلی

قیمت : 25,000

شرکت کارن بهار پارس

شرکت کارن بهار پارس

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 85 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

دانش قطعه ثمین

دانش قطعه ثمین

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 50 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-10

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

021-22791943