داخلی

طول

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
2 متر کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

طول : 2 متر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943