فروسیلیس ایران (سمنان)

دانه بندی

منیزیم

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
5-15 30 درصد توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
5-30 30 درصد توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
5-15 30 درصد توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
1-5 30 درصد توافقی ثبت سفارش

فروسیلیس ایران (سمنان)

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

منیزیم : 30 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-30

منیزیم : 30 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

منیزیم : 30 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 1-5

منیزیم : 30 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943