رام پارس فروفولاد

اندیمشک

هند

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

دانه بندی : 3-10

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

سیلیس :

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

داخلی

پایا فولاد رایا

پایا فولاد رایا

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

دانه بندی : 10-60

سیلیس :

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

سرامیک صنعت آفاق

سرامیک صنعت آفاق

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

رباط کرمان

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

سیلیس :

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

فروآلیاژ رباط

فروآلیاژ رباط

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

چین

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

دانه بندی : 10-30

سیلیس :

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

رام پارس فروفولاد

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

اندیمشک

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943