هند

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد 0-5 توافقی ثبت سفارش

هند

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 65 درصد

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

021-22791943