چین

وارداتی

آریا متال
آریا متال
10-60 ظرفیت توافقی ثبت سفارش

داخلی

چکامه صنعت اسپادانا

چکامه صنعت اسپادانا

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آذر ذوب کالا

آذر ذوب کالا

دانه بندی : 80 - 10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 80 - 10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چین

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

وارداتی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

021-22791943