دانه بندی 3-10

سیلیس

تولید کننده

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
کالا تجهیز آسیا
کالا تجهیز آسیا
65 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 10-60

تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
72 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 0-1

دانه بندی 0-5

تجارتگرام
تجارتگرام
70 درصد ایران توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 0-3

تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 3-10

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

کالا تجهیز آسیا

کالا تجهیز آسیا

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

دانه بندی 10-60

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 72 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-1

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-5

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-3

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

021-22791943