سایر

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

ایران

سایر

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 5-15

سیلیس : 50 درصد

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 5-15

سیلیس : 50 درصد

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 1-5

سیلیس : 50 درصد

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-30

سیلیس : 50 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

کاشان

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 1-5

سیلیس : 40 درصد

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 5-15

سیلیس : 85 درصد

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 5-30

سیلیس : 85 درصد

قیمت : توافقی

ایران

زینک اُکساید

زینک اُکساید

دانه بندی : 5-30

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943