متالورژی پودر خراسان

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943