متالورژی پودر خراسان

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
0-3 90 درصد توافقی ثبت سفارش

ایران

تجارتگرام
تجارتگرام
0-5 70 درصد توافقی ثبت سفارش

متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-3

سیلیس : 90 درصد

قیمت : توافقی

ایران

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943