سایز 14

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
صنایع فولاد خورشید راسا
صنایع فولاد خورشید راسا
داخلی توافقی ثبت سفارش
راشا تجارت کوبان
راشا تجارت کوبان
کیلوگرم اصفهان توافقی ثبت سفارش
لوله پروفیل نبرد تایباد
لوله پروفیل نبرد تایباد
کیلوگرم اصفهان توافقی ثبت سفارش
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
کیلوگرم ذوب آهن اصفهان توافقی ثبت سفارش
تجارت فولاد فراز
تجارت فولاد فراز
کیلوگرم ذوب آهن اصفهان توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

سایز 16

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
راشا تجارت کوبان
راشا تجارت کوبان
کیلوگرم اصفهان توافقی ثبت سفارش
لوله پروفیل نبرد تایباد
لوله پروفیل نبرد تایباد
کیلوگرم اصفهان توافقی ثبت سفارش
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
کیلوگرم ذوب آهن اصفهان توافقی ثبت سفارش
تجارت فولاد فراز
تجارت فولاد فراز
کیلوگرم ذوب آهن اصفهان توافقی ثبت سفارش
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

سایز 8

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)
پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
پویان فولاد آسال
پویان فولاد آسال
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
آرسین فولاد سپاهان
آرسین فولاد سپاهان
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 20

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
راشا تجارت کوبان
راشا تجارت کوبان
کیلوگرم اصفهان توافقی ثبت سفارش
لوله پروفیل نبرد تایباد
لوله پروفیل نبرد تایباد
کیلوگرم اصفهان توافقی ثبت سفارش
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
کیلوگرم ذوب آهن اصفهان توافقی ثبت سفارش
تجارت فولاد فراز
تجارت فولاد فراز
کیلوگرم ذوب آهن اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 18

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
پاک بازرگان فولاد نقش جهان
کیلوگرم ذوب آهن اصفهان توافقی ثبت سفارش
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش

سایز 12

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 22

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 24

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 27

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 30

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 14

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

راشا تجارت کوبان

راشا تجارت کوبان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : اصفهان

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : اصفهان

قیمت : توافقی

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

قیمت : توافقی

تجارت فولاد فراز

تجارت فولاد فراز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 16

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

راشا تجارت کوبان

راشا تجارت کوبان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : اصفهان

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : اصفهان

قیمت : توافقی

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

قیمت : توافقی

تجارت فولاد فراز

تجارت فولاد فراز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

قیمت : توافقی

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

سایز 8

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

پویان فولاد آسال

پویان فولاد آسال

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 20

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

راشا تجارت کوبان

راشا تجارت کوبان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : اصفهان

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : اصفهان

قیمت : توافقی

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

قیمت : توافقی

تجارت فولاد فراز

تجارت فولاد فراز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 18

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

قیمت : توافقی

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

سایز 12

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 22

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 24

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 27

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 30

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

021-22791943