فروسیلیس ایران (سمنان)

سیلیس

دانه بندی

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش

داخلی

ازنا

فروسیلیس ایران (سمنان)

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

داخلی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 72 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ازنا

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس :

دانه بندی : 3-10

قیمت : توافقی

021-22791943