سایز 8

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)
پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
پویان فولاد آسال
پویان فولاد آسال
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
آرسین فولاد سپاهان
آرسین فولاد سپاهان
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 27

مصالح ساختمانی آتای
مصالح ساختمانی آتای
معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
مصالح ساختمانی آتای
مصالح ساختمانی آتای
معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 14

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
صنایع فولاد خورشید راسا
صنایع فولاد خورشید راسا
داخلی توافقی ثبت سفارش

سایز 16

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش

سایز 18

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش

سایز 10

سایز 12

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 20

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 22

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 24

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 30

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 8

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

پویان فولاد آسال

پویان فولاد آسال

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 27

مصالح ساختمانی آتای

مصالح ساختمانی آتای

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

مصالح ساختمانی آتای

مصالح ساختمانی آتای

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 14

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

سایز 16

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

سایز 18

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

سایز 10

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

واحد اندازه گیری : ظرفیت

تولید کننده : خوزستان

قیمت : توافقی

سایز 12

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 20

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 22

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 24

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 30

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

021-22791943