عیار +50 درصد

نوع

تولید کننده

قیمت (تومان)

بازرگانی لقایی
بازرگانی لقایی
اسفنجی گلگهر توافقی ثبت سفارش
حدید قطعه
حدید قطعه
اسفنجی داخلی توافقی ثبت سفارش
صنایع فولاد خورشید راسا
صنایع فولاد خورشید راسا
اسفنجی داخلی توافقی ثبت سفارش
اخوان
اخوان
عادی داخلی توافقی ثبت سفارش
مبین فولاد نوین
مبین فولاد نوین
اسفنجی گلگهر توافقی ثبت سفارش

عیار +70 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
عادی داخلی توافقی ثبت سفارش

عیار +50 درصد

بازرگانی لقایی

بازرگانی لقایی

نوع : اسفنجی

تولید کننده : گلگهر

قیمت : توافقی

حدید قطعه

حدید قطعه

نوع : اسفنجی

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

نوع : اسفنجی

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

اخوان

اخوان

نوع : عادی

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

مبین فولاد نوین

مبین فولاد نوین

نوع : اسفنجی

تولید کننده : گلگهر

قیمت : توافقی

عیار +70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

نوع : عادی

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943