کنسانتره سرب

قیمت کنسانتره سرب

سایر

فسفر

عیار

قیمت (تومان)

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

فسفر :

عیار : +60 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943