داخلی

منیزیم

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

داخلی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان (متالیانکو)

مهام توسعه آراز لیان (متالیانکو)

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

منیزیم :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

متال میثم

متال میثم

منیزیم : 30 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سرو کژال

سرو کژال

منیزیم : 30 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سرو کژال

سرو کژال

منیزیم : 30 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943