دانه بندی 5-15

سیلیس

تولید کننده

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد سمنان 95,350 ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
75 درصد سمنان توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 1-5

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد سمنان 95,500 ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
75 درصد سمنان توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 5-30

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد سمنان 95,400 ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
75 درصد سمنان توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 0-1

دانه بندی 5-15

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : 95,350

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

دانه بندی 1-5

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : 95,500

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

دانه بندی 5-30

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : 95,400

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-1

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

021-22791943