دانه بندی 1-5

سیلیس

تولید کننده

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد سمنان توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 5-15

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد سمنان توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 5-30

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد سمنان توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 1-5

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : توافقی

دانه بندی 5-15

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : توافقی

دانه بندی 5-30

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : سمنان

قیمت : توافقی

021-22791943