سایر

عیار

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

نیک بهار
نیک بهار
+40 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
نیک بهار
نیک بهار
+40 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

آرتا آریا معدن کرمان
آرتا آریا معدن کرمان
+25 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

سایر

نیک بهار

نیک بهار

عیار : +40 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

نیک بهار

نیک بهار

عیار : +40 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

داخلی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

عیار : +25 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943