سایر

عیار

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

نیک بهار
نیک بهار
+40 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
نیک بهار
نیک بهار
+40 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

صنایع معدنی صاحبکار
صنایع معدنی صاحبکار
+25 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
آرتا آریا معدن کرمان
آرتا آریا معدن کرمان
+25 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

ایران

سایر

نیک بهار

نیک بهار

عیار : +40 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

نیک بهار

نیک بهار

عیار : +40 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

داخلی

صنایع معدنی صاحبکار

صنایع معدنی صاحبکار

عیار : +25 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

عیار : +25 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ایران

آسیاکانیاب کویر

آسیاکانیاب کویر

عیار : +40 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

عیار : +15 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943