چین

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

هند

سهیل تجارت
سهیل تجارت
1/5 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش

چین

وارداتی

آریا متال
آریا متال
1/5 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش

چین

نیک آراد

نیک آراد

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

هند

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 1/5 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

چین

حاجیان

حاجیان

کربن :

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

وارداتی

آریا متال

آریا متال

کربن : 1/5 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

021-22791943