سایر

واحد اندازه گیری

دانه بندی

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

چین

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

سمنان

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

سمنان

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

021-22791943