داخلی

واحد اندازه گیری

دانه بندی

قیمت (تومان)

چین

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

متالورژی پودر خراسان

بهاره صنعت سریر

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

حدید قطعه

حدید قطعه

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

بازرگانی فخار

بازرگانی فخار

واحد اندازه گیری :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

سایر

آهک صنعتی ستاره امید بهرام

آهک صنعتی ستاره امید بهرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

مهد سرام جهانيان

مهد سرام جهانيان

واحد اندازه گیری :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

سمنان

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

021-22791943