هفت الماس

فولاد امیرکبیر کاشان

غرب آسیا

فولاد مبارکه اصفهان

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

عرض : 1000

ضخامت : 10

قیمت : توافقی

شرکت توسعه تجارت کیهان زنده رود

شرکت توسعه تجارت کیهان زنده رود

عرض : 1250

ضخامت : 1

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

عرض : 1000

ضخامت : 0.7

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

عرض : 1250

ضخامت : 0.6

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

عرض : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

عرض : 1500

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

پویان فولاد آسال

پویان فولاد آسال

عرض : 1500

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

عرض : 1500

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

شرکت توسعه تجارت کیهان زنده رود

شرکت توسعه تجارت کیهان زنده رود

عرض : 1250

ضخامت : 1

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1000

ضخامت : 0.9

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1250

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1250

ضخامت : 0.6

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1000

ضخامت : 0.7

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1250

ضخامت : 0.7

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1250

ضخامت : 0.8

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1000

ضخامت : 0.8

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

عرض : 1250

ضخامت : 1

قیمت : توافقی

سایر

فولادیار کوروش

فولادیار کوروش

عرض : 1500

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

هفت الماس

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

عرض : 1000

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

فولاد امیرکبیر کاشان

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

عرض : 1250

ضخامت : 1

قیمت : توافقی

فولادغرب

فولاد سازان اندیمشک

فولاد سازان اندیمشک

عرض :

ضخامت :

قیمت : توافقی

غرب آسیا

پرشین آیرون

پرشین آیرون

عرض : 1500

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

داخلی

آهن آلات آراز

آهن آلات آراز

عرض : 1250

ضخامت :

قیمت : توافقی

021-22791943