فولاد مبارکه اصفهان

عرض

ضخامت

قیمت (تومان)

هفت الماس

فولاد مبارکه اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

عرض : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

هفت الماس

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

عرض : 1000

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

021-22791943