×

فروشگاه ها ارتباط با ما

فروسیلیس معمولی فروسیلیس-ایران-(سمنان)

واحد اندازه گیری

دانه بندی

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
برنا سپنتا الماس
برنا سپنتا الماس
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
شرکت بازرگانی پریدوت
شرکت بازرگانی پریدوت
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
شرکت بازرگانی پریدوت
شرکت بازرگانی پریدوت
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
شرکت بازرگانی پریدوت
شرکت بازرگانی پریدوت
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
کالا تجهیز آسیا
کالا تجهیز آسیا
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

فروسیلیس معمولی ازنا

واحد اندازه گیری

دانه بندی

قیمت (تومان)

شرکت آلیاژ پارس تدبیر
شرکت آلیاژ پارس تدبیر
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
پاشا صنعت کیمیا
پاشا صنعت کیمیا
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

فروسیلیس معمولی خمین

واحد اندازه گیری

دانه بندی

قیمت (تومان)

شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

فروسیلیس معمولی آذرخش

واحد اندازه گیری

دانه بندی

قیمت (تومان)

دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
کیلوگرم 10-30 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

فروسیلیس معمولی داخلی

واحد اندازه گیری

دانه بندی

قیمت (تومان)

فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
کیلوگرم 0-3 تماس بگیرید ثبت سفارش
فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
کیلوگرم 3-10 تماس بگیرید ثبت سفارش
فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
کیلوگرم 10-60 تماس بگیرید ثبت سفارش

فروسیلیس معمولی فروسیلیس-ایران-(سمنان)

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

برنا سپنتا الماس

برنا سپنتا الماس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

کالا تجهیز آسیا

کالا تجهیز آسیا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

فروسیلیس معمولی ازنا

شرکت آلیاژ پارس تدبیر

شرکت آلیاژ پارس تدبیر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

پاشا صنعت کیمیا

پاشا صنعت کیمیا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

فروسیلیس معمولی خمین

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

فروسیلیس معمولی آذرخش

دکاموند سیلیس آسیا

دکاموند سیلیس آسیا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

دکاموند سیلیس آسیا

دکاموند سیلیس آسیا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

دکاموند سیلیس آسیا

دکاموند سیلیس آسیا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-30

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

فروسیلیس معمولی داخلی

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 0-3

قیمت : تماس بگیرید

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 3-10

قیمت : تماس بگیرید

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

دانه بندی : 10-60

قیمت : تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر