فروسیلیس ایران (سمنان)

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

اصفهان

تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 65 درصد توافقی ثبت سفارش

ازنا

وارداتی

تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 70 درصد توافقی ثبت سفارش

اشتهارد

تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 65 درصد توافقی ثبت سفارش

دامغان

تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 65 درصد توافقی ثبت سفارش

فروسیلیس ایران (سمنان)

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

کالا تجهیز آسیا

کالا تجهیز آسیا

دانه بندی : 3-10

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

ازنا

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

وارداتی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

اشتهارد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

دامغان

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943