چین

دانه بندی

قیمت (تومان)

نیک آراد
نیک آراد
10-60 توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
10-60 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
10-60 توافقی ثبت سفارش
متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
0-10 توافقی ثبت سفارش
مهام توسعه آراز لیان
مهام توسعه آراز لیان
3-10 توافقی ثبت سفارش
مهام توسعه آراز لیان
مهام توسعه آراز لیان
10-30 توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
0-5 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
0-5 توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
0-5 توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
0-5 توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
0-5 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
10-60 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-5 توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
50 - 10 توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 توافقی ثبت سفارش
تونکا
تونکا
50 - 10 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
10-60 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
10-60 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
10-60 توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
10-60 توافقی ثبت سفارش
سفیران تجارت لاوین
سفیران تجارت لاوین
10-60 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
0-1 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
5-30 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
فرومولیبدن نوین
فرومولیبدن نوین
10-60 توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

داخلی

شرکت مواد نو برادران پاندا
شرکت مواد نو برادران پاندا
10-60 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
تامین مواد احمدی
تامین مواد احمدی
10-60 توافقی ثبت سفارش
سرامیک صنعت آفاق
سرامیک صنعت آفاق
10-60 توافقی ثبت سفارش
اذر ذوب کالا
اذر ذوب کالا
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
10-60 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-5 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
0-1 توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
0-1 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
چکامه صنعت اسپادانا
چکامه صنعت اسپادانا
10-60 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
10-60 توافقی ثبت سفارش
سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
10-60 توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
تامین مواد احمدی
تامین مواد احمدی
80 - 10 توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

چین

نیک آراد

نیک آراد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی :

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-10

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

دانه بندی : 3-10

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

دانه بندی : 10-30

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی :

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 50 - 10

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تونکا

تونکا

دانه بندی : 50 - 10

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 5-30

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

فرومولیبدن نوین

فرومولیبدن نوین

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

داخلی

شرکت مواد نو برادران پاندا

شرکت مواد نو برادران پاندا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سرامیک صنعت آفاق

سرامیک صنعت آفاق

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

اذر ذوب کالا

اذر ذوب کالا

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

چکامه صنعت اسپادانا

چکامه صنعت اسپادانا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

هند

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

قیمت : 175,000

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 14-60

قیمت : 61,000

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

سایر

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 5-15

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 5-15

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-30

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

قیمت : توافقی

کاشان

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 5-15

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 5-30

قیمت : توافقی

رباط کرمان

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا