مجتمع آهن و فولاد بافق

امیرکبیر خزر

نورد فولاد گلستان

کوثر اهواز

آریان

اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

سایز : 6

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

پویان فولاد آسال

پویان فولاد آسال

سایز : 6

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

سایز : 16

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 5.5

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 6.5

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

نیشابور

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

سایز : 21

استاندارد : A4

قیمت : توافقی

فولاد مهر آتیه ساز

فولاد مهر آتیه ساز

سایز : 6

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

رسپینا متال

رسپینا متال

سایز : 32

استاندارد :

قیمت : توافقی

رسپینا متال

رسپینا متال

سایز : 10

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 21

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 22

استاندارد : A4

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

خرمدشت تاکستان

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 8

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 10

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 28

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

ابرکوه

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 10

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 8

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 10

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

صائب تبریز

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 10

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 8

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

فولاد آلیاژی ایران

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 12

استاندارد : A1

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 14

استاندارد : A1

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 6.5

استاندارد : A1

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 10

استاندارد : A1

قیمت : توافقی

آرتا افق شفق

آرتا افق شفق

سایز :

استاندارد :

قیمت : توافقی

آرتا افق شفق

آرتا افق شفق

سایز : 12

استاندارد :

قیمت : توافقی

آرتا افق شفق

آرتا افق شفق

سایز : 14

استاندارد :

قیمت : توافقی

ابهر

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

سایز : 12

استاندارد :

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

راد همدان

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شاهرود

فولاد سازان اندیمشک

فولاد سازان اندیمشک

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد مهر آتیه ساز

فولاد مهر آتیه ساز

سایز : 6

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

شاهین بناب

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

سایز : 6

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

مجتمع آهن و فولاد بافق

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 9

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد ظفر بناب