سایر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

آذربان نسوز آریا

سایر

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

زرین نسوز

زرین نسوز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

فرآورده‌های نسوز آذربایجان

فرآورده‌های نسوز آذربایجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

داخلی

آترین نسوز آپادانا

آترین نسوز آپادانا

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

چینندگان

چینندگان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943