×

فروشگاه ها ارتباط با ما

میلگرد آجدار ابهر

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

میلگرد آجدار شاهرود

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

میلگرد آجدار شاهین بناب

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

میلگرد آجدار مجتمع آهن و فولاد بافق

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

میلگرد آجدار فایکو ساری

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

میلگرد آجدار کوثر اهواز

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

میلگرد آجدار اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 19,000

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 20,000

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : 19,100

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : 19,200

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 18,500

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : 19,500

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : 14,936

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : 15,303

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 5.5

استاندارد : A2

قیمت : 17,300

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 6.5

استاندارد : A2

قیمت : 17,300

بازرگانی رستمیان

بازرگانی رستمیان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی رستمیان

بازرگانی رستمیان

سایز : 16

استاندارد : A2

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی رستمیان

بازرگانی رستمیان

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی رستمیان

بازرگانی رستمیان

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : تماس بگیرید

میلگرد آجدار نیشابور

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : 15,487

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 21

استاندارد : A2

قیمت : 40,000

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 22

استاندارد : A4

قیمت : 234,000

رسپینا متال

رسپینا متال

سایز : 10

استاندارد : A3

قیمت : 23,000

رسپینا متال

رسپینا متال

سایز : 32

استاندارد :

قیمت : 22,000

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 8

استاندارد : A2

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 10

استاندارد : A2

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان

سایز : 28

استاندارد : A3

قیمت : 18,000

میلگرد آجدار ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 8

استاندارد : A2

قیمت : 15,900

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 10

استاندارد : A2

قیمت : 15,716

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : 15,716

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 15,441

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 15,441

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : 15,441

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : 15,441

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 15,441

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : 15,441

میلگرد آجدار ابرکوه

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 10

استاندارد : A3

قیمت : 15,070

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : 14,890

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 14,661

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 14,661

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : 14,690

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : 14,690

زارع تجارت کیان

زارع تجارت کیان

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 14,590

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : 14,890

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 14,610

میلگرد آجدار صائب تبریز

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 8

استاندارد : A2

قیمت : 16,000

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 10

استاندارد : A2

قیمت : 16,000

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : 16,000

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 16,000

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 16,000

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 20

استاندارد : A3

قیمت : 16,000

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 16,000

مستر محمد

مستر محمد

سایز : 25

استاندارد : A3

قیمت : 16,000

میلگرد آجدار راد همدان

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 14

استاندارد : A3

قیمت : 16

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 16

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 18

استاندارد : A3

قیمت : 16

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 16

میلگرد آجدار ابهر

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

آهن زاگرس

آهن زاگرس

سایز : 22

استاندارد : A3

قیمت : 15,028

میلگرد آجدار شاهرود