سایر

داخلی

آریان فولاد شاهین شهر

آریان فولاد شاهین شهر

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آریان فولاد شاهین شهر

آریان فولاد شاهین شهر

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

عیار : 99/99 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

عیار : 99/99 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +40 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +60 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

بارمان تجارت ایستا

بارمان تجارت ایستا

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سایر

گروه شرکتهای توسن

گروه شرکتهای توسن

عیار : 99/99 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ایران

شرکت ورنا تجارت اصفهان

شرکت ورنا تجارت اصفهان

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943