پارس فلز

ایران

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 20mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 25mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 3mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 3mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 3mm

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

کارخانه آذرخش فولاد

کارخانه آذرخش فولاد

قطر : 10mm

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کارخانه آذرخش فولاد

کارخانه آذرخش فولاد

قطر : 12mm

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کارخانه آذرخش فولاد

کارخانه آذرخش فولاد

قطر : 6mm

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کارخانه آذرخش فولاد

کارخانه آذرخش فولاد

قطر : 8mm

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

قطر : 1mm

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

قطر :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

قطر : 5mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

قطر : 4mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

قطر : 3mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

قطر : 2mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

پارس فلز

پارس فلز

پارس فلز

قطر : 5mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

ایران

تسمه پت PET

تسمه پت PET

قطر : 11mm

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943