چین

کربن

سولفور

قیمت (تومان)

داخلی

تجارتگرام
تجارتگرام
98/5 درصد 0.5 توافقی ثبت سفارش

ترکمن

تجارتگرام
تجارتگرام
97 درصد 0.5 توافقی ثبت سفارش

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

سولفور : 0.5

قیمت : توافقی

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

کربن : 98 درصد

سولفور : 0.5

قیمت : توافقی

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98/5 درصد

سولفور : 0.5

قیمت : توافقی

ترکمن

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 97 درصد

سولفور : 0.5

قیمت : توافقی

021-22791943