سایر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

وارداتی

ایران

ماهور
ماهور
ظرفیت توافقی ثبت سفارش

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

وارداتی

بازرگانی آریانا

بازرگانی آریانا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ایران

ماهور

ماهور

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

021-22791943