البرز شرقی

ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
60 درصد - 50 درصد توافقی ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
60 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش

سنگواره کربن شرق

ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
60 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش
ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
60 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش

ایران

سایر

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

کربن : 65 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

بازرگانی آریانا

بازرگانی آریانا

کربن : 80 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

ماهور

ماهور

کربن : 65 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

کربن : 55 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

شخصی

شخصی

کربن : 65 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

کربن : 55 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

کربن : 55 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

هوگو

هوگو

کربن : 65 درصد

خاکستر : + 25 درصد

قیمت : توافقی

هوگو

هوگو

کربن : 65 درصد

خاکستر : + 25 درصد

قیمت : توافقی

هوگو

هوگو

کربن : 65 درصد

خاکستر : + 25 درصد

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

کربن : 55 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

کربن : 50 درصد

خاکستر : + 25 درصد

قیمت : توافقی

آژند زغال سنگ چمستان

آژند زغال سنگ چمستان

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

شرکت کارن بهار پارس

شرکت کارن بهار پارس

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

داخلی

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

کربن : 70 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

کربن : 60 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 65 درصد

خاکستر : + 20 درصد

قیمت : توافقی

معدن تجارت افرا

معدن تجارت افرا

کربن : 75 درصد

خاکستر : - 10 درصد

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

کربن : 80 درصد

خاکستر : + 10 درصد

قیمت : توافقی

شرکت کارن بهار پارس

شرکت کارن بهار پارس

کربن : 90 درصد

خاکستر : - 10 درصد

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

کربن : 55 درصد

خاکستر : + 20 درصد

قیمت : توافقی

زغال سنگ حرارتی

زغال سنگ حرارتی

کربن : 55 درصد

خاکستر : - 10 درصد

قیمت : توافقی

شرکت معادن خاور

شرکت معادن خاور

کربن : 70 درصد

خاکستر :

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

کربن : 60 درصد

خاکستر : + 25 درصد

قیمت : توافقی

شرکت سامان

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

کربن : 60 درصد

خاکستر : + 10 درصد

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

البرز شرقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 50 درصد

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

سنگواره کربن شرق

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

ایران

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

کربن : 65 درصد

خاکستر : + 25 درصد

قیمت : توافقی

پترو سامان آذر تتیس

پترو سامان آذر تتیس

کربن : 80 درصد

خاکستر : - 10 درصد

قیمت : توافقی

چین

زغال سنگ افشین

زغال سنگ افشین

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

021-22791943