کربن 60 درصد

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

سامان کاوش طبس
سامان کاوش طبس
شرکت سامان توافقی ثبت سفارش
ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
کیلوگرم چاوش کربن افزا توافقی ثبت سفارش
ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
کیلوگرم سنگواره کربن شرق توافقی ثبت سفارش
ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
کیلوگرم سنگواره کربن شرق توافقی ثبت سفارش
ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
کیلوگرم سنگواره کربن شرق توافقی ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
کیلوگرم البرز شرقی توافقی ثبت سفارش
آژند زغال سنگ چمستان
آژند زغال سنگ چمستان
کیلوگرم سایر توافقی ثبت سفارش
بهاره صنعت سریر
بهاره صنعت سریر
کیلوگرم داخلی توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

کربن 55 درصد

کربن 70 درصد

کربن 50 درصد

کربن 60 درصد

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : شرکت سامان

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : چاوش کربن افزا

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : سنگواره کربن شرق

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : سنگواره کربن شرق

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : سنگواره کربن شرق

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

آژند زغال سنگ چمستان

آژند زغال سنگ چمستان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 55 درصد

زغال سنگ حرارتی

زغال سنگ حرارتی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

شرکت معادن خاور

شرکت معادن خاور

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 50 درصد

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

021-22791943