داخلی

عیار

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

شیمی تبادل هادیان خمسه
شیمی تبادل هادیان خمسه
99/98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
رهرو صنعت زنجان
رهرو صنعت زنجان
+50 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
متال میثم
متال میثم
+50 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

سایر

رهرو صنعت زنجان
رهرو صنعت زنجان
+50 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

عیار : 99/98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

رهرو صنعت زنجان

رهرو صنعت زنجان

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متال میثم

متال میثم

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سایر

رهرو صنعت زنجان

رهرو صنعت زنجان

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943