ضایعات آلومینیوم

قیمت ضایعات آلومینیوم

سایر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

سایر

ضایعات آهنی

ضایعات آهنی

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943