کربن 90 درصد

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 60 درصد

رادآرون
رادآرون
کیلوگرم داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 65 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 90 درصد

شرکت کارن بهار پارس

شرکت کارن بهار پارس

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

کربن 60 درصد

رادآرون

رادآرون

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943