نوع سفید

کربن

تولید کننده

قیمت (تومان)

نوع کوره بلند

نوع نشکن

خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

نوع داکتیل

نوع خاکستری

نوع سفید

شرکت فولاد آفاق

شرکت فولاد آفاق

کربن :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نیازیان

نیازیان

کربن : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوع کوره بلند

مبتکران اکسیدفولاد پاسارگادد

مبتکران اکسیدفولاد پاسارگادد

کربن : 1/5 درصد

تولید کننده : ایران

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 65 درصد

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

نوع نشکن

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوع داکتیل

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوع خاکستری

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943